Ny Resurs 2.0

Projekt Ny resurs 2.0 är ett samverkansprojekt mellan:

 • Emmaboda kommun
 • Företag och företagarföreningar i kommunen
 • Arbetsförmedlingen
 • Socialförvaltningens Individ- och Familjeomsorg
 • Integrationsenheten

Syfte

Projektet syftar till att förbättra företagens möjligheter till kompetensförsörjning genom att underlätta matchning, rekrytering och anställning. Samtidigt ska även projektet öka sysselsättningen bland nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga. Projektet syftar även till att ge ökad kunskap till såväl arbetsgivare, samverkansparter som deltagare om vinsten av att bryta traditionella yrkesval samt verka för mera jämställda arbetsplatser och ett inkluderande arbetsliv.

Samverkan

Under projekttiden ska en modell utvecklas för samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildare som resulterar i enklare och kortare handläggningstider i matchningsarbetet och erbjuder kompletterande insatser för att föra målgruppen närmare arbetsmarknaden.

Samverkansmodellen för matchning och kompetensförsörjning implementeras i ordinarie verksamhet. Nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga rekryteras via Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Aktiviteter

I projektet erbjuds både individuella aktiviteter och gruppaktiviteter med syfte att rusta deltagarna att komma närmare arbetsmarknaden. Exempel på aktiviteter är studie- och yrkesvägledning, coachning, föreläsningar, yrkessvenska, branschinformation, kortare utbildningar, validering och studiebesök.

Praktik

Varje deltagare genomför praktik på minst 3 månader hos en eller flera arbetsgivare som har behov av deras kompetens och som ser en vinst i att erbjuda praktik inför en kommande anställning. Handledare utbildas på företagen för att ta emot praktikanter på bästa sätt. Projektet kommer att ha löpande kontakt med företagen för uppföljning. Företagens delaktighet och engagemang i projektet är en förutsättning för bra resultat.

Individuell handlingsplan

Varje deltagare har en individuell handlingsplan. När deltagaren nått sitt mål genomförs ett trepartssamtal med deltagare, projektledare och handledare/handläggare, där samtal och diskussion förs och fortsättning bestäms. Alla deltagare ska veta nästa steg och när projektet är slut för deras del. Genom att tillvarata kompetenser hos kommunens alla arbetsföra och genom att inkludera olika kön, åldrar, personer med svensk och utländsk kompetens och personer med nedsatt förmåga bidrar projektet till att möta sociala utmaningar och hållbar tillväxt.

Långsiktigt mål

Då projektets fokus är gällande företagens kompetensbehov och matchning med passande kompetens hos arbetssökande, vill vi skapa engagemang så att fler företag känner att de äger frågan om att ta tillvara på kompetenser hos utrikesfödda personer, långtidsarbetslösa samt personer med nedsatt arbetsförmåga.

Ta del av våra nyhetsbrev

Kontakt

Skriv tabellbeskrivning här

Sonia Diakité    

Sonia.diakite@emmaboda.se

0471-24 98 59

Siamak Valizadeh

siamak.valizadeh@emmaboda.se

0471-24 98 58

                           

Företagare

 • Beroende på era behov finns möjligheten att skräddarsy olika lösningar för er arbetsplats
 • Vi skriver överenskommelse om praktikplats
 • Inga kostnader
 • Gemensamma uppföljningar
 • Handledarutbildning ordnas utan kostnad
 • Vi finns som stöd för er och praktikanten på arbetsplatsen
 • Kanske hittar ni en ny kollega att anställa!

Deltagare

Vilket stöd kan du få?

För att bli deltagare i projektet – prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten eller Individ - och Familjeomsorgen.

Som deltagare kan vi bland annat hjälpa dig med:

 • Kartläggning
 • Individuell handlingsplan
 • Praktik
 • Coachning/vägledning
 • Friskvård
 • Validering
 • Yrkessvenska
 • Föreläsningar
 • Studiebesök
 • Jobbsökaraktiviteter
 • Kortare utbildningar