Miljöpolicy

Lastbil bakom ett plank

Vi ska hushålla med ändliga resurser, särskilt med tanke på energi, råvaruanvändning och transporter.

Vi ska på ett miljöriktigt sätt verka för ökad återvinning och återbruk av inlämnade restprodukter från hushåll och företag samt ge de restprodukter som går till återbruk en lokal avsättning via MHAB:s secondhand-butik.

Morgondagens krav på avfallshantering ska alltid finnas med i planeringen.

Vi ska hantera farligt avfall och farligt gods från hushåll och företag på ett miljösäkert sätt och samtidigt genomföra åtgärder för att öka insamlad mängd farligt avfall.

Miljöarbetet på Möjligheternas Hus AB ska kontinuerligt utvärderas via regelbundna miljörevisioner.

Vi ska ständigt förbättra vårt arbete enligt fastställda miljömål samt uppfylla de bindande krav som ställs på verksamheten. 

Denna miljöpolicy är fastställd 2017-06-07 VD Möjligheternas Hus AB Jan Bonell